ಔಷಧೀಯ

 • ಟ್ರೈಮಿಥೈಲ್ ಆರ್ಥೋಫಾರ್ಮೇಟ್

  ಟ್ರೈಮಿಥೈಲ್ ಆರ್ಥೋಫಾರ್ಮೇಟ್

  ☑ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಫಾಸ್ಜೀನ್, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಡೈಫಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಐಸೊಸೈನೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಲ್ ಡಿಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಸ್ಟರ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬಾರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಬಮೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಸಾವಯವ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನಿಸೋಲ್, ಡೈಮೆಥಾಕ್ಸಿಬೆಂಜೀನ್, ಆಲ್ಕೈಲೇಟೆಡ್ ಆರಿಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಡಿ...
 • ಟ್ರೈಥೈಲ್ ಆರ್ಥೋಫಾರ್ಮೇಟ್ 122-51-0

  ಟ್ರೈಥೈಲ್ ಆರ್ಥೋಫಾರ್ಮೇಟ್ 122-51-0

  ☑ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಫಾಸ್ಜೀನ್, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಡೈಫಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಐಸೊಸೈನೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಲ್ ಡಿಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಸ್ಟರ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬಾರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಬಮೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಸಾವಯವ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನಿಸೋಲ್, ಡೈಮೆಥಾಕ್ಸಿಬೆಂಜೀನ್, ಆಲ್ಕೈಲೇಟೆಡ್ ಆರಿಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಡಿ...
 • ಟ್ರೈಥೈಲ್ ಆರ್ಥೋಅಸೆಟೇಟ್ 78-39-7

  ಟ್ರೈಥೈಲ್ ಆರ್ಥೋಅಸೆಟೇಟ್ 78-39-7

  ☑ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಫಾಸ್ಜೀನ್, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಡೈಫಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಐಸೊಸೈನೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಲ್ ಡಿಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಸ್ಟರ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬಾರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಬಮೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಸಾವಯವ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನಿಸೋಲ್, ಡೈಮೆಥಾಕ್ಸಿಬೆಂಜೀನ್, ಆಲ್ಕೈಲೇಟೆಡ್ ಆರಿಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಡಿ...
 • ಪಿವಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ 75-98-9

  ಪಿವಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ 75-98-9

  ☑ ಪಿವಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಕಾರ್ಬಮೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಅಜಿವಿಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸಸ್ಯನಾಶಕ ಐಸೊಕ್ಸೊಕ್ಸೊಲೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ.☑ ಪಿವಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಅರೆನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್-ಹೆಟೆರೊಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಆರಿಲೇಷನ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.☑ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ನ್ಯಾನೊಪರ್ಟಿಕಲ್‌ಗಳನ್ನು ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಿಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆರಿಲ್‌ಬೋರೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಬೈರಿಲ್ ಕೀಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಕಾರ್ಬೊನಿಲೇಟಿವ್ ಸುಜುಕಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪಿವಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸಂಯೋಜಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು....
 • 2,5-ಡಿಬ್ರೊಮೊ-3-ಮೀಥೈಲ್ಪಿರಿಡಿನ್ 3430-18-0

  2,5-ಡಿಬ್ರೊಮೊ-3-ಮೀಥೈಲ್ಪಿರಿಡಿನ್ 3430-18-0

  ☑ ಐಸೊಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅನ್ನು ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು, ತೈಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ.ಪಿತ್ತಗಲ್ಲುಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.☑ ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಶಾಯಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.ಇದು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.☑ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ;☑ EU-REACH ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವಸ್ತು ...
 • ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ 108-21-4

  ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ 108-21-4

  ☑ ಐಸೊಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅನ್ನು ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು, ತೈಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ.ಪಿತ್ತಗಲ್ಲುಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.☑ ಐಸೊಪ್ರೊಪಿಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಶಾಯಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.ಇದು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.☑ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ;☑ EU-REACH ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವಸ್ತು ...
 • 2-ಕ್ಲೋರೊಫೆನಾಲ್ 95-57-8

  2-ಕ್ಲೋರೊಫೆನಾಲ್ 95-57-8

  ☑ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಫಾಸ್ಜೀನ್, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಡೈಫಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಐಸೊಸೈನೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಲ್ ಡಿಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಸ್ಟರ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬಾರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಬಮೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಸಾವಯವ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನಿಸೋಲ್, ಡೈಮೆಥಾಕ್ಸಿಬೆಂಜೀನ್, ಆಲ್ಕೈಲೇಟೆಡ್ ಆರಿಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಡಿ...
 • ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ 95-52-3

  ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ 95-52-3

  ☑ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಔಷಧೀಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ☑ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಧ್ಯಂತರ ☑ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನಾ ಅನುಭವ;☑ EU-REACH ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವಸ್ತು;☑ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನ;☑ ಜಸ್ಟ್-ಇನ್-ಟೈಮ್ ಡೆಲಿವರಿ: 1 ವಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯ.☑ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಮಾದರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿಧಾನ, ಮಾದರಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ;☑ ಫ್ರೀಮೆನ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ...
 • 9-ಫ್ಲೋರೆನಿಲ್ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೊಫಾರ್ಮೇಟ್ 28920-43-6

  9-ಫ್ಲೋರೆನಿಲ್ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೊಫಾರ್ಮೇಟ್ 28920-43-6

  ☑ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಫಾಸ್ಜೀನ್, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಡೈಫಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಐಸೊಸೈನೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಲ್ ಡಿಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಸ್ಟರ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬಾರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಬಮೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಸಾವಯವ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನಿಸೋಲ್, ಡೈಮೆಥಾಕ್ಸಿಬೆಂಜೀನ್, ಆಲ್ಕೈಲೇಟೆಡ್ ಆರಿಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಡಿ...
 • 2-ಕ್ಲೋರೊಫೆನಾಲ್ 95-57-8

  2-ಕ್ಲೋರೊಫೆನಾಲ್ 95-57-8

  ☑ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಫಾಸ್ಜೀನ್, ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಡೈಫಿನೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಐಸೊಸೈನೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಲ್ ಡಿಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಸ್ಟರ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬಾರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಬಮೇಟ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು;☑ ಇದನ್ನು ಸಾವಯವ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನಿಸೋಲ್, ಡೈಮೆಥಾಕ್ಸಿಬೆಂಜೀನ್, ಆಲ್ಕೈಲೇಟೆಡ್ ಆರಿಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್, ಸಮ್ಮಿತೀಯ ಡಿ...
 • 2-ಫ್ಲೋರೋಅನಿಲಿನ್ 348-54-9

  2-ಫ್ಲೋರೋಅನಿಲಿನ್ 348-54-9

  ☑ 2-ಫ್ಲೋರೋಅನಿಲಿನ್ (ಕ್ಯಾಸ್# 348-54-9) ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರಕವಾಗಿದೆ.☑ 2-ಫ್ಲೋರೋಅನಿಲಿನ್ ಅನ್ನು ಥರ್ಮೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡೈ FH-102 ಅನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ಕಪ್ಪು ಥರ್ಮೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡೈ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್, ಇಇಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೇಪರ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಥರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಡೈ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.☑ 2-ಫ್ಲೋರೋಅನಿಲಿನ್ ಅನ್ನು ಔಷಧೀಯ ಮಧ್ಯಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.☑ ಹೆಚ್ಚು...
 • 9-ಫ್ಲೋರೆನೆಮೆಥನಾಲ್ 24324-17-2

  9-ಫ್ಲೋರೆನೆಮೆಥನಾಲ್ 24324-17-2

  ☑ 4-ಮೆಥಿಲುಂಬೆಲಿಫೆರಾನ್ (4-MU) ಹೈಲುರಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲ (HA) ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಆಹಾರ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ (T1D), ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಾರಣಾಂತಿಕತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಲುರೊನನ್ (HA) ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.4-MU ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ "ಹೈಮೆಕ್ರೋಮೋನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಔಷಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪಿತ್ತರಸದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.☑ ಇದು ಕಿಣ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.☑ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡ...

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
 • ವಿಳಾಸ: ಸೂಟ್ 22G, ಶಾಂಘೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ Bldg, 18 Caoxi Rd(N), ಶಾಂಘೈ 200030 ಚೀನಾ
 • ಫೋನ್: +86-21-6469 8127
 • E-mail: info@freemen.sh.cn
 • ವಿಳಾಸ

  ಸೂಟ್ 22G, ಶಾಂಘೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ Bldg, 18 Caoxi Rd(N), ಶಾಂಘೈ 200030 ಚೀನಾ

  ಇ-ಮೇಲ್

  ದೂರವಾಣಿ